Reklamacje

z dnia

Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
1) telefonicznie pod numerem telefonu: 68 363 10 21;
2) e-mailem na adres: rolmasz@onet.pl;
3) faksem pod numerem: 68 363 10 21;
4) listownie na adres: Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz” Marek Gołębiewicz, ul. Okrzei 9, 68-200 Żary.


2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.


3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
1) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
2) tytuł lub przedmiot reklamacji;
3) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
4) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;
5) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
6) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.


4. W przypadku braku danych, o których mowa w podp.3 powyżej, Rolmasz informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.


5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Rolmasz o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.


6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.


7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Rolmasz lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.


8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Rolmasz o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.


9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Rolmasz do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w podp.7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.


10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
1) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;
2) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
3) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
4) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.


11. Gwarancji nie podlegają:
1) poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;
2) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
3) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).


12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.