Regulamin sklepu

z dnia

 

Regulamin Sklepu Internetowego Rolmasz

 

Pkt.1. Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Rolmasz dostępny jest pod adresem https://rolmasz-zary.pl i prowadzony jest przez firmę Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz” Marek Gołębiewicz z siedzibą w Żarach (68-200) przy ul.Okrzei 9, NIP 928-166-70-18

 

Pkt.2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

   1) Rolmasz – Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz” Marek Gołębiewicz, ul. Okrzei 9, 68-200 Żary;

   2) Sklep Internetowy – Sklep internetowy Rolmasz, dostępny pod adresem https://rolmasz-zary.pl, prowadzony przez Rolmasz;

   3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

   4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w Pkt. 2 podpkt 5 Regulaminu;

   5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Rolmasz Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Rolmasz;

   7) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;

   8) Produkt – usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Rolmasz lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują będący w ofercie Sklepu Internetowego;

   9) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

  10) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

Pkt.3. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Pkt. 12 podp. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Rolmasz. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

Pkt.4. Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

   1) przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

   2) płatność pobraniowa;

   3) płatność przy odbiorze w przypadku wybrania opcji dostawy „Odbiór osobisty” podczas składania Zamówienia.

3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.

4. Rolmasz zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.

5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Rolmasz.

6. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia zwrotu na adres e-mail: rolmasz@onet.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 10 21.

 

Pkt. 5 Realizacja złożonych zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Rolmasz.

2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.

3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.

4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu. Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Pkt. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.

3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić kuriera.

5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.

 

Pkt. 7 Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi do 2. dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Rolmasz. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.


Pkt.8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

   1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

   2) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz

ul. Okrzei 9
68-200 Żary.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rolmasz podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Rolmasz o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz,
ul. Okrzei 9,
68-200 Żary

lub e-mail: rolmasz@onet.pl.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 


4. Rolmasz  ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

   1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

   2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci go.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

   1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Pkt.9. Gwarancja na zamówione Produkty

1. Rolmasz udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.

2. Gwarancja udzielona jest:

   1) na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo

   2) na okres 24 miesięcy w przypadku Konsumentów.

Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Pkt.10 Regulaminu.Pkt.10. Procedura reklamacji

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

   1) telefonicznie pod numerem telefonu: 68 363 10 21;

   2) e-mailem na adres: rolmasz@onet.pl;

   3) faksem pod numerem: 68 363 10 21;

   4) listownie na adres: Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz” Marek Gołębiewicz, ul. Okrzei 9, 68-200 Żary.

2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

   1) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

   2) tytuł lub przedmiot reklamacji;

   3) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

   4) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

   5) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

   6) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

4. W przypadku braku danych, o których mowa w podp.3 powyżej, Rolmasz informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Rolmasz o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Rolmasz lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Rolmasz o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Rolmasz do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w podp.7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

   1) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

   2) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

   3) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

   4) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

   1) poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

   2) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

   3) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Zgłoszenie reklamacji Pkt.11. Ochrona danych osobowych

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Rolmasz wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.Pkt.12. Zmiany Regulaminu

1. Rolmasz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie rolmasz-zary.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.Pkt.13. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

 

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Użyte na Stronie Internetowej Rolmasz nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów i prezentowane są w celach informacyjnych. Opisy i zdjęcia produktów należą do prawnych właścicieli lub zostały utworzone przez Rolmasz i są prezentowane w celach informacyjnych. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Sklepu Internetowego. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Rolmasz.