Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

   1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

   2) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz

ul. Okrzei 9
68-200 Żary.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rolmasz podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Rolmasz o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz,
ul. Okrzei 9,
68-200 Żary

lub e-mail: rolmasz@onet.pl.


4. Rolmasz  ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

   1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

   2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci go.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

   1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.