Waluta:
PLN

Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

   1) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

   2) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz
ul. Okrzei 9
68-200 Żary.

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rolmasz podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Rolmasz o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres:

Składnica Maszyn Rolniczych „Rolmasz”
Marek Gołębiewicz,
ul. Okrzei 9,
68-200 Żary

lub e-mail: rolmasz@onet.pl.


4. Rolmasz  ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

   1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

   2) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci go.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

   1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.